Quyết định số 987/QĐ-ĐHKTQD của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế quốc dân ngày 25/10/2012 về việc ban hành Bộ chuẩn đầu ra ngoại ngữ trình độ đại học hệ chính quy, đào tạo theo hệ thống tín chỉ, áp dụng từ khóa 54

03 tháng 11, 2015

Quyết định số 987/QĐ-ĐHKTQD của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế quốc dân ngày 25/10/2012 về việc ban hành Bộ chuẩn đầu ra ngoại ngữ trình độ đại học hệ chính quy, đào tạo theo hệ thống tín chỉ, áp dụng từ khóa 54
Top